WINKELWAGEN

0item(s)

Je hebt nog geen producten in je winkelwagen

Algemene voorwaarden lemage-shop

Artikel 1. 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Le Mage: de onderneming onder de handelsnaam Le Mage, gevestigd te Sint Anthonis, BTW nr. 8073.38.746.B.01, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch onder nummer 16058980.

Opdrachtgever: een ieder (al dan niet rechtspersoon) die opdrachten verstrekt tot het geven van adresinformatie ofwel prijsinformatie betreffende een op de website beschreven product. Een opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Le Mage. 
Bestelling: de opdracht aan Le Mage tot het plaatsen van een bestelling bij de leverancier waarbij het product gekocht wordt. De koopovereenkomst die tot stand komt is tussen opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2. 
lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Le Mage, hierna te noemen `Le Mage. en de wederpartij, hierna te noemen `de opdrachtgever`, waarbij Le Mage. informatie uit haar databestand ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een rechtsverhouding. 
lid 2 . Opdrachtgever mag de door Le Mage. verstrekte informatie uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. Derden kunnen zich niet beroepen op door Le Mage. verstrekte informatie. 
lid 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
lid 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail, die door Le Mage. (bevestigd wordt) worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
lid 5.  Le Mage heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, alsmede de inhoud van de website. 
lid 6. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. 
lid 1. Via de website kan de volgende overeenkomst tussen  Le Mage en de opdrachtgever tot stand komen nl. de bestelling. Op de website getoonde producten kunnen via Le Mage besteld worden. De bestelling komt tot stand na ontvangst en aanvaarding door Le Mage van een door de opdrachtgever ingevuld elektronisch bestelformulier. 
lid 2. De Voorwaarden is van toepassing telkens wanneer aan  Le Mage een bestelling wordt opgegeven. 
lid 3. Wijzigingen zijn uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail) en uitdrukkelijk geaccordeerd door Le Mage mogelijk.

Artikel 4.
lid 1. Wanneer de opdrachtgever een op de Le Mage website getoond product wil kopen, dient deze een bestelling te plaatsen via de website van Le Mage. 
lid 2. Le Mage zal alleen bestellingen in behandeling nemen als zij ervan overtuigd is over de juiste en volledige adresgegevens van de opdrachtgever te beschikken.

Artikel 5. 
lid 1. Alle door Le Mage geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW. en exclusief verzendkosten, kleine order toeslag en betaalkosten.
lid 2. Publicatie van prijzen en andere gegevens geschiedt steeds onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. 
Lid 3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
Lid 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag vertragingsrente van 1% of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Le Mage bent u een bedrag van 20 euro aan administratiekosten verschuldigd en indien Le Mage haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de volledige incassokosten verschuldigd zonder enige aftrek, welke tenminste vijftien procent (15) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Le Mage om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Lid 5. Bij iedere bestelling kan maximaal 1 kortingscode ingeleverd worden die bij een vorige bestelling bij Lemage-shop is verkregen.

Artikel 6. 
lid 1. De administratie van  Le Mage geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever ingediende bestellingen. Le Mage erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de opdrachtgever dit eveneens. 
lid 2.  Le Mage is, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan Le Mage  toe te rekenen belangrijke tekortkoming. 
lid 3. Met inachtneming van het in 6.2 bepaalde is Le Mage jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstijd. 
lid 4. Le Mage  is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg van informatie of diensten welke worden aangeboden op de Le Mage website.
lid 5. Alle actie's gelden voor het netto bedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen en kortingcodes.
lid 6. Op elke factuur en bestelling is slechts 1 eventuele kortingscode verrekenbaar.
lid 7. Alle kortingscodes zijn naam en persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar.
lid 8. Elke uitgegeven kortingscode is maximaal een half jaar na uitgiftedatum inwisselbaar en verloop hierna automatisch.

Artikel 7. 
lid 1. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht aan Le Mage. alle informatie en gegevens te verstrekken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodzakelijk zijn. 
lid 2. De opdrachtgever is verplicht  Le Mage onverwijld op de hoogte te stellen wanneer: 
a) hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen; 
b) hij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen; 
c) hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen; 
d) hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede 
e) hij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8. 
lid 1. Le Mage zal de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden voor de volgende doeleinden: 
(a) het kunnen nakomen van Le Mage verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangaat; 
(b) het met toestemming van de opdrachtgever eventueel gebruiken van de gegevens voor marketing doeleinden. 
lid 2. Opdrachtgevers kunnen hun registratiegegevens te allen tijde inzien.
lid 3. Le Mage zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Artikel 9. 
lid 1. De door Le Mage opgegeven uitvoeringstijden gelden bij benadering. De uitvoeringstijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van Le Mage de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige verkrijging van informatie en gegevens door , die Le Mage nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. 
lid 2. Indien een vertraging van de opdracht ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat  gevraagde informatie en gegevens niet tijdig voorhanden waren voor uitlevering van de order.

Artikel 10. 
lid1: Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Lemage-shop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 11. 
Lid 1. Lemage-shop.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Lid 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lemage-shop.nl. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Lid 3. Lemage-shop.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Le Mage gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
Artikel 12. 
Lid 1. In geen geval kan Le Mage aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan bij consument. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Lid 2. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Le Mage geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
 
Artikel 13.
Bestellingen worden met uiterste zorg gepakt en verpakt. Bij het niet voorradig zijn van producten door verkeerde inkoop noch leveringen door leverancier kan geen aanspraak worden gemaakt op de service vandaag bestellen morgen in huis. Indien de producten weer voorradig zijn zal de bestelling zo snel mogelijk verstuurd worden. Indien de klant wenst overige producten uit de bestelling eerder te ontvangen kan contact opgenomen worden met Le Mage. Le Mage doet haar uiterste best om haar klanten zo snel mogeijk te laten genieten van de aankoop.
 
Artikel 14. 
Lid 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Le Mage en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Le Mage er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Artikel 15.
Ontbinding Nadat de klant de bestelde producten van eenzelfde bestelling heeft ontvangen, kan de klant gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Le Mage, zonder opgave van redenen, ontbinden.Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Le Mage.Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in.De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Le Mage vastgesteld retouradres of in de Le Mage store. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.Le Mage vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Le Mage in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het product terug is bij Le Mage. Le Mage gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Le Mage de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Le Mage behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.Le Mage kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.
Indien u een product retoneerd diend u zelf de kosten voor de retour zending te betalen. U kunt geen aanspraak maken op Le Mage.
 
Le Mage
Breestraat 14
5845 AV Sint Anthonis
e-mail info@lemage.nl
BTW nr. 807338746 B 01
K.V.K. nr. 16058980